Loading...

ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • 1.1 Portál pariky.sk (ďalej len „Portál) je verejne prístupný internetový portál, ktorý poskytuje služby fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „Používateľ“).
 • 1.2 Portál poskytuje služby Používateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je v týchto pravidlách uvedené inak.
 • 1.3 Prevádzkovateľom Portálu a poskytovateľom služieb na Portáli je obchodná spoločnosť Social Solutions, s.r.o., so sídlom Miletičova 63, 821 09 Bratislava, IČO: 47 852 828, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 99802/B, DIČ: 2024119042, E-mail: kontakt@pariky.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ).
 • 1.4 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.
 • 1.5 Povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov sú uvedené v týchto pravidlách a v prípade služieb poskytovaných v spolupráci s treťou stranou, sa táto konkrétna služba riadi súčasne aj osobitnými podmienkami jej využívania.
 • 1.6 Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli.

ČLÁNOK II
REGISTRÁCIA NA PORTÁLI A JEJ ZRUŠENIE

 • 2.1 Registrácia na Portáli je dobrovoľná a registrovaní Používatelia majú možnosť využívať širšiu ponuku služieb oproti neregistrovaným návštevníkom. Portál môže využívať cookies a obdobné technológie zaznamenávania, ktoré umožňujú uchovanie informácií zadaných Používateľmi. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje Používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.
 • 2.2 Používateľ sa registruje na Portáli vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami. Pre neregistrovaných návštevníkov platia tieto pravidlá v primeranom rozsahu.
 • 2.3 Informácie a údaje, ktoré Používateľ vyplní v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Akékoľvek zmeny údajov je Používateľ povinný bezodkladne opraviť do 7 dní, od kedy ich zmena nastala. Ak sa informácie uvádzané Používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, je Prevádzkovateľ oprávnený registráciu Používateľa zrušiť alebo poskytovanie služieb dočasne obmedziť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá Používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
 • 2.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť konto Používateľa v súlade s uvedenými pravidlami, alebo obmedziť prístup Používateľovi, bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, v dôsledku porušenia týchto pravidiel, v prípade dlhodobej nečinnosti trvajúcej viac ako 24 mesiacov (okrem Používateľov, ktorí využívajú platené služby Portálu) a/alebo na vlastnú žiadosť Používateľa.
 • 2.5 Aj po zrušení registrácie na Portáli má Prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané Používateľom po neobmedzene dlhú dobu. Po zrušení registrácie Používateľa zároveň na Portáli zostávajú všetky jeho príspevky, ktoré boli a sú verejne prístupné.

ČLÁNOK III
SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA

 • 3.1 Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „osobné údaje” a „zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb Používateľovi na Portáli, sprístupňovania týchto údajov ostatným Používateľom Portálu a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň Používateľ súhlasí, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že Používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom Prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli sprístupnené tretím osobám - Používateľom.
 • 3.2 Súkromnými údajmi Používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú tie údaje, ktoré sú neverejné a nezobrazujú sa ostatným Používateľom.
 • 3.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje Používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

ČLÁNOK IV
PRÁVA A POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

 • 4.1 Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na Portáli je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou.
 • 4.2 Používateľom služieb na Portáli je zakázané:
  • a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
  • b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným Používateľom a tretím osobám;
  • c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe;
  • d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
  • g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
  • h) propagovať detskú pornografiu;
  • i) odosielať príspevky s erotickým obsahom;
  • j) otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby;
  • k) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
  • l) propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
  • m) otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
  • n) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb;
  • o) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas;
  • p) šíriť obscénne, vulgárne a urážlivé materiály a protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom;
  • q) rozširovať obsah stránok Prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda;
  • r) obchádzať vyššie uvedené zákazy.
 • 4.3 Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na Portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 • 4.4 Každý Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na Portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 • 4.5 Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na Portál ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších Používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na Portáli propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.
 • 4.6 Používateľ sa zaväzuje, že nebude robiť nič v snahe odstrániť a/alebo zabraňovať zobrazovaniu reklamy.
 • 4.7 Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama na Portáli a budú mu zasielané reklamné maily.

ČLÁNOK V
PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE OBRÁZKOV, FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

 • 5.1 Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Portál len obrázky, fotografie a videá, ku ktorým má autorské práva, respektíve disponuje súhlasom autora.
 • 5.2 Používateľ nesmie sa Portál pridávať obrázky, fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických obrázkov, fotografií a videí.
 • 5.3 Pridaním obrázku, fotografie alebo videa Používateľovi nevzniká nárok na žiaden druh odmeny.

ČLÁNOK VI
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

 • 6.1 Prevádzkovateľ nemá voči Používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli, okrem povinností uvedených v týchto pravidlách, žiadne iné ďalšie povinnosti.
 • 6.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah na Portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi.
 • 6.3 Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli.
 • 6.4 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na Portáli na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť Portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb Prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb Prevádzkovateľom a používania služieb Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania Prevádzkovateľa za porušenie povinností Používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
 • 6.5 Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania Používateľov vopred, s čím sú Používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

ČLÁNOK VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 7.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke Prevádzkovateľa. Ak Používateľ pokračuje v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.
 • 7.2 Používateľ je pri využívaní služieb na Portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže Prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch, vrátane súkromných údajov, oprávneným orgánom.
 • 7.3 Používateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Portálu a jeho služieb sa riadia účinným znením týchto pravidiel a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
 • 7.4 Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 24.09.2014.